0
Je winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Vintage Vedette®


Artikel 1 – Definities

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
1. Consument: onder consument wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.vintagevedette.nl, www.etsy.com, www.marktplaats.nl, sociale media van Vintage Vedette®, Whatsapp, de studio te Zundert of ambulante markten een bestelling plaatst of aankoop verricht.
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vintage Vedette®
Vincent van Goghstraat 3
4881 CD Zundert

Bezoekadres op afspraak:
Vincent van Goghstraat 3
4881 CD Zundert

e-mailadres: info@vintagevedette.nl
Whatsapp nummer: +31627968580
Kvk-nummer: 78154456
btw-identificatienummer: NL003293945B96
rekeningnummer: NL68 RABO 0190315644

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop www.vintagevedette.nl, e-mail, etsy.com, marktplaats.nl, inclusief maatwerkopdrachten via e-mail of Whatsapp, sociale media, Whatsapp en op markten en/of beurzen.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.6 Vintage Vedette® behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 – Persoonsgegevens
4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Vintage Vedette® vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en eventueel de bezorging op het juiste afleveradres
  • bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de eigen webshop
  • in de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief


4.2 Bij het plaatsen van een bestelling online of offline gaat de consument ermee akkoord dat deze wordt ingeschreven voor de maandelijke nieuwsbrief, tenzij wordt aangegeven dit niet te willen door het deselecteren van het aanvinkvakje tijdens de bestelprocedure online. Het is op elk moment toegestaan en mogelijk om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.

Artikel 5 – Het aanbod
5.1 Vintage Vedette® verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage, antiek, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten in welke staat het product op dat moment is. Filmpjes en fotos van een aan te kopen product kunnen worden opgevraagd voor de aankoop ervan.
5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Vintage Vedette® met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Vintage Vedette® garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Vintage Vedette® passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Vintage Vedette® kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.4 Doordat producten bij Vintage Vedette® niet direct van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurt wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft. Wij proberen de andere partij hier ook zorgvuldig van op de hoogte te stellen om teleurstelling te voorkomen.
5.5 Vintage Vedette® levert ook producten als maatwerkopdrachten. Een maatwerkopdracht kan worden aangevraagd via mail, whatsapp, instagram en via een bezoek in de studio te Zundert. Bij maatwerkopdrachten is het de verantwoordelijkheid van de klant om gewenste details zo goed mogelijk voorafgaand aan de aanname van de opdracht te omschrijven.

Artikel 6 – Prijzen & betaling
6.1 Alle door Vintage Vedette® vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s. Productprijzen worden op de website weergegeven inclusief BTW.
6.2 Een gedeelte van de door Vintage Vedette® aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen btw-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen btw vermeld op de factuur. De btw is dus niet aftrekbaar.
6.3 Bestellingen via de website van Vintage Vedette® kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • contante betaling bij afhalen van de bestelling (dit gebeurt op afspraak)
  • via een betaalverzoek van Rabobank bij afhalen van de bestelling (dit gebeurt op afspraak)
  • via een betaalverzoek van Rabobank via Whatsapp
  • betaling vooraf op de webshop via iDeal of Bancontact via Mollie Payments


6.4 Vintage Vedette® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.6 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
6.7 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
6.8 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6.9 In het geval van een maatwerkopdracht dient 50% van het te betalen bedrag van te voren worden aanbetaald. Eerder wordt de opdracht niet in productie genomen. Het restbedrag dient te worden voldaan voor levering van de volledige maatwerkopdracht. Wanneer een consument na aanbetaling alsnog afziet van de koop, maar de productie van de maatwerkopdracht al wel is gestart zal de aanbetaling door Vintage Vedette® ingehouden worden als vergoeding voor de al gemaakte kosten.

Artikel 7 – Levering
7.1 Ophalen van de goederen kan op afspraak, in overleg met Vintage Vedette®.
7.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Deze worden berekend op basis van het afleveradres. Alle producten zullen met zorg worden ingepakt. Breekbare artikelen worden aangetekend verzonden. Mocht het artikel toch schade oplopen, dan kan Vintage Vedette® hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel zal Vintage Vedette® zich inzetten om een schadeclaim in te dienen bij de gekozen vervoerder om kosten te declareren.
7.3 Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
7.4 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.6 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Vintage Vedette® geaccepteerde bestellingen via de webshop met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren.
In het geval van een maatwerkopdracht of leveringen die onderdelen bevatten die vanuit het buitenland geïmporteerd dienen te worden, gaat consument akkoord met een mogelijke langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 8 – Annuleren van een bestelling
8.1 Vooraf aan de bestelling bieden we de mogelijkheid om producten in het echt te bekijken bij een studiobezoek op afspraak of een filmpje en foto’s via Whatsapp. Dit om te voorkomen dat je iets bestelt dat toch niet helemaal je smaak is, of wellicht niet past. Ook specifieke maten zijn op te vragen vooraf aan je aankoop.
8.2 Let Op! Onze producten zijn maatwerk en handwerk. Blijkt na levering dat het aangekochte artikel toch niet past of je stijl niet is? Dan is retourneren geen probleem, maar brengen wij een kleine vergoeding in rekening van 10% van de aankoopsom. Dit bedrag wordt ingehouden op de terugbetaling van de aankoopsom.
8.3 Annulering aanmelden
Een retour moet binnen de 14 dagen zichtperiode worden aangemeld door middel van een Whatsapp via 06-27968580 of een email aan info@vintagevedette.nl met opgaaf van reden.
8.4 Verpakking
De producten dienen vervolgens binnen 14 dagen, in de originele verpakking te worden terug gezonden, met 5 cm stootzone aan proppen kranten rondom de producten zodat deze elkaar en de randen van de doos niet aanraken bij transport. Het retouradres communiceren we met je wanneer de retour bij ons is aangemeld via Whatsapp of e-mail.
8.5 Verzending
Het pakket dient te worden verzonden met PostNL binnen Nederland of DHL vanuit België. Het verzendbewijs dien je te bewaren als bewijs. De kosten van het retour sturen zijn voor de klant.
8.6 Afhandeling
Wanneer wij het pakket retour ontvangen beoordelen we de retour en geven we een update over het vervolg. Vintage Vedette® behoudt het recht om een retour na schade te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd. Wanneer de retour aan de voorwaarden voldoet zal het bedrag minus de 10% van de aankoopsom binnen 14 dagen uitbetaald worden via een bankoverschrijving.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Vintage Vedette®. Foto’s en afbeeldingen van Vintage Vedette® mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 – Schadevergoeding
11.1 Vintage Vedette® kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
11.2 Vintage Vedette® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Vintage Vedette® niet te voorzien gebrek.

Artikel 12 – De overeenkomst
12.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of wanneer de order mondeling is overeengekomen tijdens een bezoek aan de studio of tijdens contact via mail of social media. Zodra de order is bevestigd, hebben de klant en Vintage Vedette® een geldige overeenkomst. Deze bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
12.2 Alleen bestellingen met duidelijk vermelde naam, adresgegevens en telefoonnummer en acceptatie van de algemene voorwaarden worden in behandeling genomen door Vintage Vedette®.
12.3 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 – Conformiteit en garantie
13.1 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
13.2 Vintage Vedette® zorgt ervoor dat de producten worden gecontroleerd op mankementen. Deze zullen zorgvuldig worden gerepareerd voordat ze in de verkoop gaan. De producten die verkocht worden bij Vintage Vedette® zijn vaak ouder dan 40 jaar en kunnen na verloop van tijd niet voorziene mankementen vertonen, dit is een bepaald risico dat de klant bij aanschaf van een dergelijk product neemt. Dit is inherent aan vintage en antieke producten.

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.